logo_mpips_asos

ASOS (2014)

Bezpiecznie żyć – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań

Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność społeczną w formie przeprowadzenia dla Słuchaczy UTW, Klubów Seniora bądź innych form zrzeszania się Seniorów z terenu Dolnego Śląska, wykładów i warsztatów z zakresu pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań.

Planuje się zorganizowanie minimum 14 spotkań – wykładów i warsztatów z zakresu pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań.

Dostarczenie osobom starszym wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy daje rozliczne korzyści dla nich samych (poprawa poziomu poczucia bezpieczeństwa, wypracowanie prostych mechanizmów postępowania w sytuacji zagrożenia ich życia), a także społecznościom ich przebywania. Ponadto aktywizacja seniorów przez działalność w organizacjach przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

We współpracy z osobami starszymi zawsze należy też korzystać z całego wachlarza wiedzy i doświadczeń, jaki te osoby zdobyły w czasie pełnego funkcjonowania w społeczeństwie i aktywności zawodowej. Wiedza przekazywana takim osobom wzbogacona posiadanymi przez nie życiowymi doświadczeniami przynosi wiele korzyści.

Organizacje zrzeszające Seniorów chcące zorganizować szkolenia dla swoich członków zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail asos@wspieramratownictwo.pl

WspieramRatownictwo.pl