Statut

STATUT
Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Ratownictwa na Dolnym Śląsku

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Ratownictwa na Dolnym Śląsku i w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla potrzeb wspierania i rozwoju ratownictwa Dolnego Śląska.
  Siedzibą stowarzyszenia jest Wrocław.
  Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r. ze zmianami) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.
 8. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową oraz działalność gospodarczą. Wszystkie dochody Stowarzyszenia są przeznaczone na realizację celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy tylko do realizacji celów statutowych określonych w pkt. 10 Statutu i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ochrony zdrowia, wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, działalność oświatowa w tym zakresie a także ratownictwo oraz ochrona ludności.
 2. Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie działań i rozwoju struktur ratowniczych Dolnego Śląska poprzez:
  a) zakup sprzętu ratowniczego w zakresie ratownictwa medycznego i ratownictwa specjalistycznego,
  b) zakup sprzętu logistycznego koniecznego do prowadzenia działań ratowniczych,
  c) organizowanie i finansowanie szkoleń oraz ćwiczeń z zakresu ratownictwa medycznego i specjalistycznego.
 3. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  a) wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania ratownictwa, w tym m.in. festynów, prelekcji, pokazów,
  b) pozyskiwanie środków finansowych na zakup sprzętu ratowniczego oraz organizację szkoleń i kursów podnoszących poziom wyszkolenia ratowników,
  c) prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie sponsorów dla wsparcia działań jednostek ratowniczych oraz współpraca z tymi sponsorami,
  d) realizację wszelkiego rodzaju projektów, w tym finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
  e) prowadzenie współpracy z innymi jednostkami i strukturami ratowniczymi w kraju i za granicą,
  f) działalność wydawniczą,
  g) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących ratownictwa,
  h) opiniowanie projektów dotyczących szeroko pojętego ratownictwa i pierwszej pomocy.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE –- PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  a) zwyczajnych,
  b) wspierających,
  c) honorowych.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 4. Warunkiem do zostania Członkiem Zwyczajnym jest złożenie pisemnej deklaracji oraz pozytywna opinia Zarządu.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  c) regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  b) wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia lub braku zaangażowania,
  c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz.
  a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
  b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 5 kadencji.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego obrad.
 4. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia (Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej) zapadają bezterminowo, chyba że treść uchwały stanowi inaczej.
 5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 6. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 7. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej niż raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 8. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, b) uchwalania zmian statutu,
  c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f) uchwalanie budżetu,
  g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 11. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 12. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 14. Do kompetencji Zarządu należą:
  a) realizacja celów Stowarzyszenia,
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  h) przyjmowanie i skreślanie członków.
 15. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 16. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 17. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie działalności Zarządu,
  b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 18. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
  Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 19. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  a) ze składek członkowskich,
  b) darowizn, spadków, zapisów, odsetek bankowych,
  c) dotacji i ofiarności publicznej,
  d) działalności gospodarczej.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Niniejszy statut zabrania:
  a) w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy minimum 2 wiceprezesów bądź prezesa i wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, powołuje ono Komisję Likwidacyjną, która podejmuje decyzje związane z przekazaniem sprzętu Stowarzyszenia innym podmiotom.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873 ze zm.).

WspieramRatownictwo.pl